top of page

 

תנאים כללים


1. מסלול הטיול מפורט באתר החברה בכתובת www.mikafoodart.com


2. על הנוסע לוודא כי ברשותו דרכון אשר יהא בתוקף למשך חצי שנה לפחות מיום יציאתו את הארץ. אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע, אם ייגרמו, עקב הגעתו לטיסה כשברשותו דרכון שאינו תקף למשך חצי שנה לפחות מיום יציאתו את הארץ, ו/או עקב יציאתו של נוסע את הארץ עם דרכון מוגבל


3. המארגנים לא יהיו אחראים במקרה של אי התרת כניסתו של נוסע לארץ מסוימת מכל סיבה שהיא

4. במידה והטיול כולל טיסות המוגדרות כטיסות מסוג "שכר", כהגדרתן בחוקים ו/או בתקנות ו/או באמנות בינלאומיות, יחולו עליהן כל ההוראות המתאימות לעניין המופיעות שם וכן ההוראות המופיעות בתנאים הנקובים בכרטיס הטיסה, בהתאם לנסיבות. יצוין מפורשות, כי ייתכנו שינויים בשעות ובמועדי הטיסה ו/או בזהות המוביל האווירי, חלקם אף ללא הודעה מוקדמת ושינויים אלה הינם באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי


5. על הנוסע חלה חובה להתעדכן בשעת הטיסה הלוך במודיעין שדה התעופה, לכל היותר 23 שעות לפני המראתה. חובה על כל נוסע, בלי יוצא מן הכלל, להתעדכן מיוזמתו בשעת הטיסה חזור, באמצעות מוקד אישורי הטיסה, בהתאם לנסיבות


6. המארגנים אינם יכולים להבטיח לנוסע אוכל מסוג מסוים, כגון אוכל כשר או צמחוני בטיסות


7. כללי הכניסה לחדרים בבתי המלון הינם בדרך כלל כניסה החל מהשעה 15:00 ויציאה עד השעה 11:00 וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. לא ניתן להבטיח כניסה מוקדמת או יציאה מאוחרת


8. מובא בזאת לידיעתכם במפורש, כי ייתכנו מקרים של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון ו/או הספק המקומי בחו"ל, לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה כאמור, ידאג בית המלון המעביר ו/או הספק המקומי בחו"ל להעביר את הנוסע למלון ברמה זהה ו/או לספק שירות דומה לשירות שהובטח. האחריות לגבי תהליך העברת הנוסע למלון אחר חלה על הגורם מספק השירות, דהיינו על בית המלון המעביר ו/או הספק המקומי בחו"ל


9. המארגנים אינם אחראים על הפעלתו היומיומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, גודל החדרים, רמת האוכל, רמת השירות וכד'


10. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או להחליף כליל או חלקית כל טיסה ו/או טיול ו/או חבילה ו/או כל שירות אחר, שנרכשו על ידי הנוסע במסגרת שירותי התיירות וזאת על פי שקול דעתם בלבד, באם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיסה ו/או הטיול ו/או החבילה ו/או השירות האחר וכן מכל סיבה אחרת, המצדיקה את הביטול, אף ללא כל הודעה מראש


11. המארגנים אינם אלא מתווכים בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים ובכלל זאת מובילים אוויריים, תחבורה, ספנות, בתי מלון, אתרי קמפינג, כפרי נופש, שירותי קרקע, מסעדות, מדריכים מקומיים ומארגני טיולים, הסעות וכיו"ב. מובהר בזאת מפורשות, כי למארגנים אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של גופים אלה ולפיכך מוסכם, כי אין המארגנים אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים עיכובים ונזקים למיניהם, אשר עלולים להיגרם כתוצאה מאי ביצוע או ביצוע חלקי או ביצוע לקוי של השירותים המסופקים על ידי נותני השירותים או מי מטעמם


12. אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע הנגרמים כתוצאה מתאונות, מחלות והוצאות רפואיות כולל הוצאות אשפוז, נזקי כבודה, אבדות מטען, מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון וכל רכוש אחר, אסונות טבע, גניבות, שוד וכל מעשה אלימות אחר וכיוצא בזה


13. מאחר שבמוצרים המוצעים על ידי המארגנים לא נכלל ביטוח, הנוסע מתחייב בזאת לבטח את עצמו ואת מטענו על חשבונו בביטוח אישי נרחב, המכסה נזקים ואירועים המוזכרים לעיל, לרבות ביטוח אקסטרים וכן בגין מקרה של ביטול הזמנה

 


עלויות ותנאי ביטול


1. ניתן לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן בתוך 14 יום מיום ביצועה ובלבד שמועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הנסיעה, בעלות של  5% ממחיר הטיול


2. במקרה של ביטול הנסיעה לפני מועדה בכל מקרה אחר, דמי הביטול הינם –

 

  • 90 ימים ומעלה לפני מועד הטיול – סך קבוע של 200$

 

  • 60-90 ימים לפני מועד הטיול – 25% ממחיר הטיול

 

  •  30-60 ימים לפני מועד הטיול – 50% ממחיר הטיול

 

  •   30 ימים לפני מועד הטיול – 100% ממחיר הטיול


3. זיכויים יינתנו לפי שערי המט"ח הרלוונטיים ביום התשלום המקורי

bottom of page