top of page

מדיניות פרטיות

- כללי

אתר mikafoodart.com (להלן בהתאמה – "האתר" ו- "מיקה פודארט") משווק מוצרי תיירות בארץ ובחו"ל לגולשים באינטרנט. מיקה פודארט מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר המופעל על ידה, על כן מפורסמים בזאת התנאים המהווים מדיניות ברורה ביחס להגנת הפרטיות באתר. תנאים אלו מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר ומפרטים, בין היתר, את האופי שבו מיקה פודארט משתמשת במידע הנאסף על ידה בעת גלישת המשתמשים באתר ו/או נמסר לה על ידם.

- רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם, מיקה פודארט תבקש ממך את המידע הנחוץ לשם כך. פרטים אלו יכול ויכללו, בין היתר , שם אישי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני מס' כרטיס אשראי ועוד. מבלי שתמלא את הנתונים הנדרשים ,לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום או לקבל שירותים נוספים שונים. לתשומת לבך, מסירת הפרטים בהרשמה לשירות מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעיו ועל נכונותם ועליך למסור פרטים מלאים ונכונים.

- מאגר המידע 

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר או לשירות באתר, יישמרו במאגר המידע של מיקה פודארט, המוחזק על ידה (במערכת wix) בהתאם להיתר שניתן לפי חוק. מובהר, כי לא מוטלת עליך החובה למסור את הפרטים אולם באי מסירתם לא תוכל להשתמש בשירותים אלו.

- שימוש במידע 

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או שביקשת לרכוש, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי תשלו, oכתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. מיקה פודארט תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך במסגרת הרשמתך לאתר בהתאם להוראות החוק והדין , לרבות : חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 (להלן – "חוק הגנת הפרטיות") ועל פי מדיניות פרטיות זו.

במסירת הנתונים שלך אתה מסכים לכך שהנתונים שלך ישמשו את מיקה פודארט לצרכיה השונים והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למטרות המפורטות להלן :

 א. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

ב. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

ג. לשם יצירת שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר.

ד. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

ה. לשם יצירת אזורים אישיים באתר אשר יתאימו להעדפותך.

ו. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר לרבות פרסום מידע ותכנים.

ז. לצורך תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

המידע שישמש את מיקה פודארט לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית ולא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו.

- דיוור ישיר אלקטרוני

 בכפוף לאמור להלן , מיקה פודארט תהיה רשאית לשלוח אליך מעת לעת בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. הרשמתך לאתר מהווה אישור לכך שהחברה תשלח אליך מדי פעם את התכנים האמורים ובכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, מיקה פודארט לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים , אלא היא רשאית להעביר להם מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

- מסירת מידע לצד שלישי

חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי צדדים שלישיים הנמצאים בשיתוף פעולה זה או אחר עם מיקה פודארט . מיקה פודארט לא תמסור את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר לצדדי שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן :

א. במקרה בו תרכוש מוצרים או שירותים במסגרת שיתוף פעולה בין מיקה פודארט לבין צד שלישי. במקרים אלה, יועבר לשותפים או המפרסמים המידע הנחוץ לצורך השלמת הליך הרכישה או מתן שירותים.

ב. במקרה בו תיקח חלק בפעילויות תוכן של צדדים שלישיים, או בפעילויות משותפות לחברה ולצדדים שלישיים המוצגות באתר.

 ג. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע או ניסיון לביצוע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין באתר או באמצעותו.

ד. במידה וניתן צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

ה. בכל מקרה בו מסירת המידע תהיה נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, או של צד שלישי כלשהו.

ו. מיקה פודארט שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע אודותיך או אודות השימוש שלך באתר ללא קבלת רשותך, במקרה בו היא מאמינה בתום לב שהפעולה חיונית לצורך ציות לדרישות החוק או מתוך צורך להגן על זכויותיה, במקרה של טענה תביעה או דרישה כלפיה, או במקרה בו יתנהלו הליכי משפטיים בינך לבין מיקה פודארט. מיקה פודארט תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות אחרות קשורות אליה, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על פי הוראות מדיניות פרטיות זו, ובהתאם למטרותיו הרשומות של מאגר המידע, והדין החל על השימוש בו.

 אם מיקה פודארט תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, ו/או במקרה שתתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מהמידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שהדבר יהיה כפוף להגבלות הפסקה הקודמת לעיל

- קוקיז - Cookies 

האתר משתמש ב"עוגיות (Cookies) "לצורך תפעולו השוטף והתקין , לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלך באתר, לאימות פרטים, להתאמת הפרסומות והאתרים שיוצגו בפניך לנושאים שעניינו אותך ולצרכי אבטחת מידע.

 Cookies הם קבצי טקסט שנוצרים לפי פקודת הדפדפן שלך ועצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתם על מחשבך וכן , לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק מ ה Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרים נשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשבך. ה -Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שביקרת בהם, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורי ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת .Cookies  אם אינך רוצה לקבלם, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך, נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן . בנוסף, ניתן למחוק את קבצי ה Cookies בכל רגע נתון וזאת רק כאשר אינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לתשומת לבך, נטרול הCookies  עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

- שירותים של צדדים שלישיים 

חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של מיקה פודארט. שירותים אלה מסופקים במישרין על ידם באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי האתר. במהלך השימוש בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים או שייאסף אודותיך מידע. האיסוף והשימוש במידע זה אינו קשור במיקה פודארט וכפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי אתרים אלו ולא למדיניות של מיקה פודארט, על כן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

- אבטחת מידע 

מיקה פודארט מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן , מיקה פודארט לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, אלא רק לעניין המינימום המחויב לפי החוק והדין למאגר מידע רשום, ולנתונים המאוחסנים בו בלבד.

הזכות לעיין במידע

חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שנוגע לו ומצא כי המידע אינו נכון , שלם, ברור או מעודכן , או שאינו מעוניין שפרטיו יכללו במאגר, רשאי לפנות לבעל המאגר ולבקש ממנו לתקן את המידע או למחקו, ללא תשלום כלשהו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

 

יצירת קשר עם מיקה פודארט - כאן.

 

bottom of page