top of page
_edited.png

תנאי שימוש ומדיניות ביטול 

תקנון אתר האינטרנט mikafoodart.com


התנאים המפורטים להלן, ואשר יעודכנו מעת לעת, יחולו על כל השירותים הניתנים דרך אתר האינטרנט ונוגעים לכל סוג של שימוש באתר, דרך כל פלטפורמה טכנולוגית קיימת.

הנכם מצהירים כי קראתם בעיון את התנאים המפורטים להלן והנכם מסכימים לכל האמור בהם, ללא סייגים כלשהם.
חובה לקרוא בקפידה תקנון זה כדי להימנע מאי הבנות.

למען הסר ספק מובהר, כי תוכן האתר, והתקנון, נוסח בלשון זכר, וזאת מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לכל.

1. הגדרות:

בתקנון זה, יהיה לכל מונח שבסעיף, הפירוש הניתן לצידו, וזאת כאשר אין כוונה אחרת הנלמדת מן הדברים:

"האתר"    www.mikafoodart.com
"החברה" - ו/או מפעילת האתר חברת מיקה פודארט ח.פ. שהינה מפעילת האתר. ומשרדיה מצויים ברח'בת עמי 3 תל אביב. 
"משתמש" - כל אדם (להוציא חבר בני אדם שהתאגדו באופן משפטי כלשהו ו/או משמשים לצורך עסק) הגולש בתחומי האתר לעיון ו/או שימוש ו/או כל צורך אחר;

2. תנאים כללים

 

2.1. המשתמש מצהיר, כי הינו תושב מדינת ישראל, וכי הינו מעל לגיל 18.

2.2. המשתמש מצהיר, כי הינו בעל חשבון בנק, וכי הינו עושה שימוש בכרטיס אשראי שהונפק לו כדין.

2.3. המשתמש מצהיר, כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור באמצעות האתר, הינם פרטיו האישיים והנכונים, לרבות כתובת מייל, שם מלא, כתובת מעודכנת, מספר טלפון ותעודת זהות.

2.4. המשתמש מצהיר כי השימוש באתר הינו לצורך פרטי בלבד.

3. ביצוע הזמנות ואישור

 

3.1. ההזמנות באתר יבוצעו בהתאם להוראות שיפורטו בו. 

3.2. שער מכירה גבוה- מובהר, כי מחיר חבילות התיירות והנופש הנקובים במטבע זר, ישולמו בשקלים לפי שער המכירה גבוה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום.

3.3 .  לטובת המשתמש, מפורט בתקנון זה מסמך גילוי נאות המפרט את התנאים כללים, וזאת בנוסף על פרטי ההזמנה עצמה.

3.4 הרשמה ותשלום

את ההרשמה יש לבצע על גבי טופס באתר בדף הטיול אשר מפורט ובו פרטי הנוסע/ת ותנאי התשלום המוסכמים. 

ל"מיקה פודארט" זכות לסרב לממש נסיעה של כל נוסע שלא ביצע את מלוא התשלום לפני היציאה

4. מדיניות ביטול ושינוי הזמנות


4.1 ניתן לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן בתוך 14 יום מיום ביצועה ובלבד שמועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הנסיעה, בעלות של  200€.


4.2. במקרה של ביטול הנסיעה לפני מועדה בכל מקרה אחר, 

4.2.1 דמי הביטול למסעות קולינרים –

90 ימים ומעלה לפני מועד הטיול – סך קבוע של 200€

60-90 ימים לפני מועד הטיול – 25% ממחיר הטיול

30-60 ימים לפני מועד הטיול – 50% ממחיר הטיול

30 ימים לפני מועד הטיול – 100% ממחיר הטיול

תנאי הביטול לא חלים על רכיב הטיסה, בכל מקרה של ביטול, הלקוח עומד מול חברת התעופה.

"מיקה פודארט" לא אחראית לרכיב הטיסה ולא תזכה בשום מקרה על טיסות שבוטלו מכל סיבה שהיא.

 

4.2.2 תנאי שימוש/ביטול סיור שוק יומי  בחו״ל

 

את הסיורים יש להזמין לפחות שבוע טרם קיומם

מקדמה לסיור תשולם באשראי באתר mikafoodart.com.

יתר הסכום תשולם במזומן במטבע מקומי למדריכה במקום מפגש הסיור אשר ישלח בוואטסאפ עד 2 ימים לפני הסיור

ניתן לבטל השתתפות עד שבוע לפני מועד הסיור במייל/וואטסאפ

לא תוחזר מקדמה על ביטול שיתבצע פחות משבוע לפני המועד הנבחר

קיום הסיור מותנה במינימום 4 משתתפים.

4.2.3 תנאי שימוש/ביטול סיור שוק יומי בארץ

 

את הסיורים יש להזמין לפחות שבוע טרם קיומם

בתשולם מראש באשראי באתר mikafoodart.com.

ניתן לבטל השתתפות עד שבוע לפני מועד הסיור במייל/וואטסאפ

לא יתבצע זיכוי על ביטול שיתבצע פחות משבוע לפני המועד הנבחר

קיום הסיור מותנה במינימום 12 משתתפים.


4.3 זיכויים יינתנו לפי שערי המט"ח הרלוונטיים ביום התשלום המקורי

5. גבולות אחריות מיקה פודארט

5.1 מסלול הטיול מפורט באתר החברה בכתובת www.mikafoodart.com
5.2 על הנוסע לוודא כי ברשותו דרכון אשר יהא בתוקף למשך חצי שנה לפחות מיום יציאתו את הארץ. אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע, אם ייגרמו, עקב הגעתו לטיסה כשברשותו דרכון שאינו תקף למשך חצי שנה לפחות מיום יציאתו את הארץ, ו/או עקב יציאתו של נוסע את הארץ עם דרכון מוגבל.
5.3. מיקה פודארט לא יהיו תהיה אחראית במקרה של אי התרת כניסתו של נוסע לארץ מסוימת מכל סיבה שהיא.

6. הגנת הפרטיות - מדיניות הפרטיות מפורטת בדף עצמאי באתר.

7. קניין רוחני

7.1.  החברה הינה בעלת זכויות היוצרים באתר האינטרנט, וכן בכל הרכיבים המרכיבים אותו, ולא יהיה ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם וכן לבצע כל פעולה אחרת, אלא לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מאת החברה ו/או במקום בו החברה אפשרה לעשות כן במפורש.

7.2.  כל משתמש, מתחייב שלא לפגוע בזכויותיה הקנייניות של החברה באתר, וכן לא לפגוע בשמה המסחרי, ובלוגו החברה.

8. ביטוח וגבולות אחריות

8.1.  החברה מצהירה, כי הינה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים, בשמירה על פרטי הלקוח ופרטיותו.

8.2.  מובהר וידוע למשתמש, כי החברה הינה מתווכת בין נותני שירותים שונים, לרבות אך לא רק, בתי מלון, חברות תעופה ומובילים ימיים, חברות השכרת, מסעדות, מארגני
טיולים, רכב ועוד (להלן: "הצדדים האחרים"), והחברה אינה יכולה להיות אחראית למחדלים או מעשים שאינם קשורים במישרין אליה לרבות, עיכוב במועדים, שבושים שונים, ביצוע לקוי. כן מובהר, כי אין באמור לגרוע מזכויות המשתמש, כלפיה הצדדים האחרים.

8.3 במידה והטיול כולל טיסות המוגדרות כטיסות מסוג "שכר", כהגדרתן בחוקים ו/או בתקנות ו/או באמנות בינלאומיות, יחולו עליהן כל ההוראות המתאימות לעניין המופיעות שם וכן ההוראות המופיעות בתנאים הנקובים בכרטיס הטיסה, בהתאם לנסיבות. יצוין מפורשות, כי ייתכנו שינויים בשעות ובמועדי הטיסה ו/או בזהות המוביל האווירי, חלקם אף ללא הודעה מוקדמת ושינויים אלה הינם באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי.

8.4 על הנוסע חלה חובה להתעדכן בשעת הטיסה הלוך במודיעין שדה התעופה, לכל היותר 23 שעות לפני המראתה. חובה על כל נוסע, בלי יוצא מן הכלל, להתעדכן מיוזמתו בשעת הטיסה חזור, באמצעות מוקד אישורי הטיסה, בהתאם לנסיבות.

8.5 מיקה פודארט אינה יכולים להבטיח לנוסע מזון מסוג מסוים, כגון אוכל כשר או צמחוני בטיסות.

8.6 כללי הכניסה לחדרים בבתי המלון הינם בדרך כלל כניסה החל מהשעה 15:00 ויציאה עד השעה 11:00 וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. לא ניתן להבטיח כניסה מוקדמת או יציאה מאוחרת.

8.7 מובא בזאת לידיעתכם במפורש, כי ייתכנו מקרים של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון ו/או הספק המקומי בחו"ל, לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה כאמור, ידאג בית המלון המעביר ו/או הספק המקומי בחו"ל להעביר את הנוסע למלון ברמה זהה ו/או לספק שירות דומה לשירות שהובטח. האחריות לגבי תהליך העברת הנוסע למלון אחר חלה על הגורם מספק השירות, דהיינו על בית המלון המעביר ו/או הספק המקומי בחו"ל.

8.8 מיקה פודארט אינה אחראית על הפעלתו היומיומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, גודל החדרים, רמת האוכל, רמת השירות וכד'.

8.9 מיקה פודארט שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או להחליף כליל או חלקית כל טיסה ו/או טיול ו/או חבילה ו/או כל שירות אחר, שנרכשו על ידי הנוסע במסגרת שירותי התיירות וזאת על פי שקול דעתם בלבד, באם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיסה ו/או הטיול ו/או החבילה ו/או השירות האחר וכן מכל סיבה אחרת, המצדיקה את הביטול, אף ללא כל הודעה מראש.

8.10 מיקה פודארט הנה מתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים ובכלל זאת מובילים אוויריים, תחבורה, ספנות, בתי מלון, אתרי קמפינג, כפרי נופש, שירותי קרקע, מסעדות, מדריכים מקומיים ומארגני טיולים, הסעות וכיו"ב. מובהר בזאת מפורשות, כי למיקה פודארט אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של גופים אלה ולפיכך מוסכם, כי אין מיקה פודארט אחראת בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים עיכובים ונזקים למיניהם, אשר עלולים להיגרם כתוצאה מאי ביצוע או ביצוע חלקי או ביצוע לקוי של השירותים המסופקים על ידי נותני השירותים או מי מטעמם.

8.11.  כן מובהר, כי החברה אינה אחראית לכל נזק שנגרם למשתמש כתוצאה מתאונה, מחלה לרבות הוצאות רפואויות כלשהן, נזקי כבודה, אבידות מטען ומסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון וכל נזק אחר קשור לביצוע ההזמנה לגופה.

8.12 החברה ממליצה לבדוק קיומו של ביטוח אחריות למטען ולנוסעים, וכן למקרים אחרים שעלולים לגרום נזק.

לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען.  
מומלץ לנוסע לרכוש פוליסת ביטוח, בכל חברת ביטוח שימצא לנכון, ולבטח את עצמו ואת מטענו בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים שעלולים להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה ו/או אלימות, שוד, גניבה ואבידה של המטען ו/או המסמכים, כגון כרטיסי הטיסה,הדרכון וכו', שבלעדיהם הוא עלול להפסיד חלק מהטיול. אם הוא לא יעשה כן, תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי עשיית הביטוח כאמור עליו בלבד וזאת על מנת לכסות את הנזקים אשר אינם כלולים באחריות המארגן עפ"י אמנות בין לאומיות והדין הכללי. אנו מייעצים לנוסע לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך הטיול עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת מיקה פודארט או מי מטעמה.

9. עליונות התקנון

9.1. אין החברה אחראית למידע, שאינו נמסר בכתב על ידה ו/או הסותר את התקנון ו/או באישור ההזמנה.

10.  סמכות שיפוט

10.1. מוסכם בין הצדדים, כי סמכות השיפוט לפי תקנון זה תהיה בעיר תל אביב-יפו בלבד.

10.2. כן מוסכם, כי כניסות לאתר האינטרנט, מאזור שאיננו שטח מדינת ישראל, לא יהווה עילה להקניית סמכות שיפוט לכל מדינה אחרת למעט ישראל.

11. הפרה של הוראות התקנון על ידי החברה

11.1. מוסכם בין הצדדים, כי בכל מקרה בו סבור המשתמש כי החברה פעלה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או כי הוראות התקנון מפרות חוק ו/או הוראה חוקית כלשהי ו/או הוא מבקש הבהרה כלשהי, יפנה בכתב לחברה, בטופס פנייה.

11.2. כן מוסכם, כי לחברה תהיה שהות של 14 ימים מיום קבלת המכתב, להגיב על האמור בתוכן המכתב. משתמש שלא יפעל כאמור, מסכים מראש שכל פנייה מצדו לערכאות תמחק ויתאפשר לחברה לתקן את הטעון תיקון, לשיקולה.

12.  התיישנות

מוסכם בזאת על דעת המשתמש, כי בחלוף שנתיים מיום ההזמנה או מיום סיום השירות, לפי המאוחר, לא יהיה זכאי להגיש כנגד החברה כל תביעה שהיא, בין על פי התקשרותו החוזית עם המארגנים ובין בנזיקין ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים בלבד וזאת בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח- 1958.

13. חילוקי דעות –

 

על מנת שניתן יהיה לפנות לספק השירותים בחו"ל לברור התלונה, כל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד מיקה פודארט או מי מטעמה ו/או ספקי השירותים צריכה להיות מובאת בפני מיקה פודארט או מי מטעמה, תוך זמן סביר לאחר חזרת הנוסע ארצה, בו תוכל מיקה פודארט או מי מטעמה לברר את טענות הנוסע מול ספקי השירותים.

14. שונות

14.1  החברה תהא רשאית להסב ו/או להעביר את זכויותיה וחובותיה לפי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש, אולם מוסכם, כי העברה ואו הסבה כאמור לא תפגע בזכויות המשתמשים שנקשרו בהזמנות, עובר למועד השלמת ההעברה ו/או ההסבה כאמור.

14.2. החברה שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל את המידע הנקוב בתקנון זה מפעם ולפעם, ובהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת, וכן בהתאם לשיקוליה המסחריים, והכל מבלי שתפגענה זכויות משתמשים שהזמינו שירות.

​​

bottom of page